Нашата история

Ние сме семеен дърводелски бизнес, основан през 2005 г. от екип от баща и син. През 2019 г. създадохме Wood Art Koki и се впуснахме в европейските пазари, като си сътрудничим с компании от цял свят. През годините значително увеличихме производствения си капацитет и в момента търсим дистрибутор, с който да разширим дейността си в нови територии.

 • Нашето предложение Дървени рамки за пчелни пити ще улесни работата на пчеларите и ще спомогне за създаването на биопродукт.
  Пчелната пита става все по-популярна и търсенето й расте.
  Най-важното за нашия продукт е, че не използва пластмаса, което го прави екологично чист. Системата е особено привлекателна за биологичните пчелари. Рамките се сглобяват ръчно със сух зъбен монтаж, без необходимост от лепило и крепежни елементи. Слотовете, разположени във всяка от малките рамки, служат за поставяне на восъчна лента или цял канал. Дървените рамки могат да бъдат изработени в различни размери. За получаване на готов продукт предлагаме целофан и картонена кутия с наш дизайн.
 • Механичният стелаж за вино е уникален по рода си продукт, който е подходящ и иновативен метод за презентиране и дегустация на вино в съвремието. Изработен е от масивно дърво - широколистна дървесина (дъб) и съдържа над 800 елемента. Дизайнът му е новаторски и много впечатляващ. 

В нашата дърводелска фирма, вярваме в силата на естествения материал и в изкуството да го превръщаме в уникални и вълнуващи творения. Със сърце и страст към дървото, създаваме и пишем истории от топлото и дълбоко сърце. Нашата мисия е не просто да произвеждаме, а да вдъхновяваме пространства и хора чрез изяществото и занаятчийската изрязаност на всяко парче, което напуска нашата работилница. Смелостта да мечтаем и усъвършенстваме във всеки детайл е това, което ни прави особени. Нека съвместно продължим да изграждаме преживявания и връзки, които отвеждат далеч от дървото, до вътрешния свят на хората, които го обичат и ценят.

Our Story

We are a family-owned carpentry business, founded in 2005 by a father and son team. In 2019, we established Wood Art Koki and ventured into European markets, collaborating with companies across the world. Over the years, we've significantly ramped up our production capacity and are currently seeking a distributor to expand into new territories.

 • Our proposal Wooden Honeycomb Frames will facilitate the work of beekeepers and helps creating an organic product.
  Honeycomb is increasingly popular and its demand is growing.
  The most important thing about our product is that no plastic is used which makes it environmentally friendly. The system is particularly attractive to organic beekeepers. The frames are assembled by hand using dry tooth assembly, without the need for glue and fasteners. The slots located in each of the small frames are used to insert a wax strip or a whole channel. The wooden frames can be made in different sizes. To obtain a finished product, we offer cellophane and a cardboard box with our design.
 • The Mechanical Wine Rack is a unique product, which offers a very suitable and innovative method for wine display and tasting in modern times. It is made of solid hardwood (oak) and contains more than 800 pieces. Its design is innovative and very impressive.

At our carpentry company, we believe in the power of natural material and in the art of turning it into unique and exciting creations. With heart and passion for wood, we create and write stories from the warm and deep heart. Our mission is not just to produce, but to inspire spaces and people through the grace and craftsmanship of every piece that leaves our workshop. The courage to dream and perfect in every detail is what makes us special. Let us together continue to build experiences and connections that lead away from the tree to the inner world of the people who love and appreciate it.